Produkty/Usługi

Audyt zgodności z przepisami prawa
M.in. w następujących obszarach:

  1. sprawy korporacyjne – zgodność działalności organów spółki z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i innych aktów prawnych, kodeksów etycznych, przepisów antykorupcyjnych, itp.; sprawozdawczość do KRS
  2. zawarte umowy – ich prawna skuteczność (na ile zabezpieczają przedsiębiorstwo?)
  3. zgodność działań operacyjnych (biznesu) z przepisami prawa (np. prawa konsumenckiego, prawa antymonopolowego)
  4. monitoring internetu w kontekście operacji spółki
  5. zgodność działalności (posiadanych i stosowanych dokumentów, działań faktycznych) z przepisami regulującymi działalność konkretnych branż
Ochrona danych osobowych (RODO)
audyty, szkolenia, dokumentacja (procedury, polityki, upoważnienia do przetwarzania danych), rejestry (rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń), klauzule informacyjne, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Umowy handlowe
  • analiza stosowanych wzorów umów (w kontekście: zgodności z prawem, zabezpieczenia własnych interesów, w tym zwłaszcza: należności)
  • opracowanie projektów wzorów umów
  • opracowanie procedury podpisywania i obiegu umów w ramach przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem poziomów autoryzacji wydatków oraz opracowaniem wzorów pełnomocnictw)
Stała opieka prawna
czyli „legal helpdesk” (abonament)

Ochrona własności intelektualnej
Czyli: know-how, praw autorskich, znaków towarowych i innych form własności intelektualnej (IP). Zabezpieczenie własności intelektualnej jako przewagi konkurencyjnej.

Szkolenia prawne
dla personelu – kadry zarządzającej oraz wybranych działów

Michał Gniatkowski

radca prawny - właściciel kancelarii Gniatkowski


Sylwia Bojanowska-Dekert

menedżer, doradca biznesowy, certyfikowany trener i szkoleniowiec


Audyt zgodności z wytycznymi RODO
Przeprowadzanie audytu mającego na celu weryfikację stopnia zgodności dokumentacji organizacji oraz sposobów postępowania z wytycznymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Efektem działania jest sprecyzowanie luk w wyżej wymienionym obszarze ujęte w formie raportu. Wspólne z przedsiębiorstwem określenie działań poaudytowych w celu spełnienia wytycznych RODO.

Implementacja wytycznych RODO w organizacji
Przeprowadzenie audytu początkowego mającego na celu weryfikację stanu obecnego w organizacji oraz opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji (procedur, polityk, instrukcji, formularzy) regulującej sposoby, metody i narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Przeprowadzenie konsultacji oraz szkoleń dla pracowników w celu ich zapoznania z wyżej wymienionymi dokumentami.

Szkolenia RODO
Realizacja szkoleń dla pracowników oraz kierownictwa przedsiębiorstw w celu przybliżenia wytycznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przepisów ustawodawstwa krajowego. Zakres może obejmować również elementy lub całość wymagań normy ISO 27001 rekomendowanej jako dobra praktyka w zakresie implementacji części wymagań RODO. Szkolenia dostosowywane są do danej organizacji (ich dokumentacji, sposobów i metod przetwarzania, narzędzi, rodzajów przetwarzanych danych osobowych, itd.). Szkolenia realizowane są w formie warsztatów oraz/lub wykładów.

Audyty wewnętrzne RODO
Okresowe sprawdzenie skuteczności wdrożonych procedur i metod z wytycznymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w organizacji poprzez przeprowadzenie audytu. Zgodnie z RODO organizacje są zobowiązane do regularnego testowania i weryfikowania wdrożonych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych.

Audyt stopnia wdrożenia systemu zarządzania
Przeprowadzanie audytu mającego na celu weryfikację stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z międzynarodowym standardem, takim jak normy ISO (np. 9001, 14001, 45001, 27001, 22000, 37001, 19011) lub systemy branżowe (np.: FAMI-QS, GMP, GDP, BRC, HACCP, FSC, SMETA i inne). Audyty przeprowadzane przed audytem certyfikującym. W wyniku przeprowadzania audytu w organizacji określony zostaje stopień wdrożenia systemu lub jeśli wystąpią określenie potrzebnych zmian w zakresie dokumentacji systemowej oraz wdrożenia systemu całej organizacji. Wynik audytu zawarty zostaje w formie raportu.

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania
Przeprowadzenie przez wykwalifikowanego, niezależnego audytora audytu wewnętrznego, czyli obowiązkowego elementu systemów zarządzania opartych o międzynarodowe standardy ISO (np. 9001, 14001, 45001, 27001, 22000, 37001, 19011) lub systemy branżowe (np.: FAMI-QS, GMP, GDP, BRC, HACCP, FSC, SMETA i inne). Weryfikacja skuteczności utrzymywanego systemu zarządzania oraz weryfikacja zgodności sposobów realizacji zadań z wewnętrznymi wytycznymi organizacji oraz wytycznymi norm. Przedstawienie wyników z audytu w formie raportu.

Wdrażanie systemu zarządzania
Wdrożenie w organizacji znormalizowanych systemów zarządzania, takich jak ISO (np. 9001, 14001, 45001, 27001, 22000, 37001, 19011) lub systemy branżowe (np.: FAMI-QS, GMP, GDP, BRC, HACCP, FSC, SMETA) i inne, poprzez opracowanie dokumentacji systemowej, zmianę sposobów i metod realizacji procesów oraz przeszkolenie kadry w celu uzyskania przez przedsiębiorstwo certyfikatu.

Audyt procesu identyfikowalności
Testowanie procesu identyfikowalności wyrobów w celu weryfikacji jej skuteczności oraz doskonalenie. Przeanalizowanie ścieżki wyrobu od momentu wyboru dostawcy do dostarczenie produktu do klienta. Raportowanie wyników procesu identyfikowalności poprzez wskazanie luk i niezgodności oraz potencjałów doskonalenia tego procesu.

Audyt zgodności z wytycznymi GMP / GHP / GDP
Weryfikacja zgodności realizacji procesów przez przedsiębiorstwo z wytycznymi dobrych praktyk produkcyjnych, dobrych praktyk higienicznych bądź dobrej praktyki dystrybucyjnej. Raportowanie wyników audytu w formie raportu w celu wykazania luk oraz zgodności. Wspólne z organizacją określenie działań poaudytowych.
Ulga badawczo - rozwojowa
Stosowanie: nowe produkty lub usługi + modyfikacja oraz udoskonalenie istniejących produktów lub usług
Korzyści: można drugi raz rozpoznać taki wydatek na rozwój w kosztach podatkowych. Raz wydajesz 2x w kup
Wdrożenie: spotkanie z klientem, identyfikacja nowych / zmodyfikowanych produktów/usług, opracowanie dokumentacji wewnętrznej

Cost segregation
Stosowanie: nowe budynki w toku inwestycji wydzielane są jako odrębne środki trwale składowe takich budynków
Korzyści: szybsza amortyzacja wydzielonych składników majątku, wyższy koszt podatkowy
Wdrożenie: spotkanie z klientem, identyfikacja środków trwałych możliwych do wyodrębnienia, opracowanie dokumentacji wewnętrznej

Polityka podatkowa
Stosowanie: każdy podmiot gospodarczy
Korzyści: brak zaległości podatkowej, kontrola procesu który wpływa na podatki, zabezpieczenie prawa do odliczania podatku vat, minimalizacja potencjalnej odpowiedzialności karno-skarbowej, zmniejszenie ryzyka kar z tytułu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Wdrożenie: spotkanie / rozmowa telefoniczna z klientem, projekt polityki, modyfikacje klienta, wdrożenie, opracowanie innej dokumentacji wewnętrznej

Audyt podatkowy punktowy
Stosowanie: każdy podmiot gospodarczy, np. 0% stawki vat dla eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
Korzyści: brak zaległości podatkowej, zabezpieczenie prawa do odliczania podatku vat minimalizacja potencjalnej odpowiedzialności karno-skarbowej, zmniejszenie ryzyka kar z tytułu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Wdrożenie: spotkanie / rozmowa telefoniczna z klientem, audyt, rozwiązanie problemów, raport końcowy

Krzysztof Budasz

licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny