„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Heraklit z Efezu


z którą nierozerwalnie wiążą się konsekwencje czy jesteś pewien, że nie dotkną Cię te negatywne:
 • kary w wysokości 4% obrotu światowego lub 20.000.000 Euro tj.: 86.158.000 zł nakładane za niedostosowanie działania Twojej organizacji do zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO?
 • niezapowiedziane kontrole, które mogą trwać od 6:00 do 22:00, obejmować różne obszary przetwarzania danych aby zweryfikować czy działasz zgodnie z prawem?
 • grzywny w wysokości od 10.000 zł do 1.000.000 zł za przymuszenie wspólników spółki z o.o. do powołania zarządu?

Z czego to wynika?

Częstotliwość różnych zmian w tym regulacji prawnych – zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim – powoduje coraz większe ryzyko wystąpienia niezgodności działań podejmowanych przez przedsiębiorców. Dodatkowo, wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne regulacje zmierzające do rozszerzenia odpowiedzialności prawnej i finansowej przedsiębiorców. Co ważne wiele nowych regulacji prawnych wprowadzanych jest w szybkim trybie bez rozpowszechnienia ich implikacji dla życia gospodarczych.

Często także organy władzy publicznej zmieniają swoje ugruntowane podejście do poszczególnych zagadnienie co skutkuje zwiększeniem niepewności obrotu gospodarczego. Wiele wprowadzonych rozwiązań choć pozornie korzystnych dla przedsiębiorców to jednak nakłada nowe formalne obowiązki dla przedsiębiorców. Przykładowo, warto wskazać na nowe regulacje dot. zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Choć ustawa umożliwia skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat to jednak nakłada na podatników obowiązek nowej sprawozdawczości. Czy je znasz? Czy jesteś na nie gotowy?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do pełnej identyfikacji przepisów prawnych i innych, które wpływają na jego działalność. Odpowiednia identyfikacja ryzyk, ich właściwe rozumienie oraz zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami to zadanie każdego przedsiębiorcy, które pozwala też na świadome budowanie przewagi konkurencyjnej.

Zagrożenia?

Zjawiska zagrażające firmie, których kontrolowaniem zajmuje się nasz dział compliance:

 • nieprzestrzeganie przepisów FATCA;
 • nieposiadanie dokumentacji wymaganej z perspektywy regulacji w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych ("CFC");
 • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych (także w zakresie obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym);
 • brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT;
 • korupcja; konflikt interesów; naruszanie ładu korporacyjnego;
 • naruszanie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych;
 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy;
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję;
 • naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka;
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 • nieposiadanie wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych;
 

Liderzy zgodności

to zespół ekspertów z różnych dziedzin, zajmujących się profesjonalnie zapewnieniem zgodności działań przedsiębiorstw z obowiązującymi je regulacjami: prawnymi, podatkowymi, księgowymi oraz z obszaru systemów jakości i certyfikacji.
 

Zakres naszych usług